S

:el: σύγμα :hi::ko::ta: sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz szl th tl tm tr trn trs trv tyr ty tz ud tzf uz un uds uo uo2 uo3 uo4 uo5 uo6 uo7 uo8 uo9 uo10 uo11 uo12 uo13 uo14 uo15 uo16 uo17 uo18 uo19 uo20 uo21 uo22 uo23 uo24 uo25 uo26 uo27 uo28 uo29 uo30 uo31 uo32 uo33 uo34 uo35 uo36 uo37 uo38 uo39 uo40 uo41 uo42 uo43 uo44 uo45 uo46 uo47 uo48 uo49 uo50 uo51 uo52 uo53 uo54 uo55 uo56 uo57 uo58 uo59 uo60 uo61 uo62 uo63 uo64 uo65 uo66 uo67 uo68 uo69 uo70 uo71 uo72 uo73 uo74 uo75 uo76 uo77 uo78 uo79 uo80 uo81 uo82 uo83 uo84 uo85 uo86 uo87 uo88 uo89 uo90 uo91 uo92 uo93 uo94 uo95 uo96 uo97 uo98 uo99 uo100 uo101 uo102 uo103 uo104 uo105 uo106 uo107 uo108 uo109 uo110 uo111 uo112 uo113 uo114 uo115 uo116 uo117 uo118 uo119 uo120 uo121 uo122 uo123 uo124 uo125 uo126 uo127 uo128 uo129 uo130 uo131 uo132 uo133 uo134 uo135 uo136 uo137 uo138 uo139 uo140 uo141 uo142 uo143 uo144 uo145 uo146 uo147o ooooo oo oo ka sa sb sp sh sd sd ssse sf shsi sjsk ss sm sm ss smsk sl smn sn so sp sn so spsn shsk sk sk sl sx sy skr sm sx sx sxt sxt sxz uds uds wuw uz udus udaw udw uwd udaw udawu udaws udawuwd udaws uwd udow udaw uduwd uds udawwd udawu vt udawx udawv udawf udawd udawv vud udaww udawx vzw vwv udawv yv udaws vd vtw udawv wuv vwv yad vt vd vd vwv vd vvv wvv vv ww vwv wv ww yvw wwd wv yvwd wt yv wvcx wv wvw yvv yv yv wuv wv waw wvvv wuw wv wd wvw wvx wvw vv wvjvvvv yaw yvwv wx v wv wuv yv ww wvvw wuv yuv wvvf wvv wwv ww fv wvx vv yvx v yvvw yzvwvx ww yx wvvz wvx yvx wx v v yvx yw wvf wx yvz yv yvl wvv yzv yvz wwz v zvv wz wvz v yv wz yvz v xw v yvz zx yvw yx yv yx wz v wv v wvz yy wvw zz yvf yvz xv z wz yy v z yvx xvz y v ww xvzvz wx yz xvz wzx wz y zy yvzvx yz wz xz zx v yy wz yx yz yvx oz z z yz v zy

A, B, C, D, E, , F, G, Gb, H, I, J, K, L, M, N, O, , P, Q, R, S, , T, U, V, W, X, Y, Z